top of page
Webb

Villkor för användning av vår webbplats

Välkommen till Mika Marin Sthlms webbplats!
Dessa villkor är ett juridiskt bindande dokument som beskriver reglerna för användning av Mika Marin Sthlms webbplats, som finns på www.mikamarin.net och www.bymika.net. Genom att använda och surfa på vår webbplats accepterar du dessa villkor i sin helhet. Detta avtal gäller så snart du använder Mika Marin Sthlms webbplats.

Fortsätt inte använda Mika Marin Sthlms webbplats om du inte accepterar och följer alla de villkor som anges på denna sida.

När du fortsätter att surfa på vår webbplats och således godkänner dessa villkor, godkänner du även vår sekretesspolicy och vår policy gällande användningen av Cookies.


Immateriella rättigheter
Om inte annat anges, äger Mika Marin Sthlm eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter för allt material på denna webbplats med undantag från reklammaterial från tredje part. Alla immateriella rättigheter, om inte annat uppges, är reserverade till Mika Marin Sthlm. Du får använda materialet på vår webbplast för ditt eget personligt bruk under förutsättning med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Begränsningar gällande material på Mika Marin Sthlms webbplats


Du får inte utan ett skriftligt medgivande från Mika Marin Sthlm göra följande: 

 • Publicera material från Mika Marin Sthlms webbplats i ditt eget namn

 • Sälja, hyra eller underlicensiera något material från Mika Marin Sthlms webbplats

 • Återproducera, kopiera eller förfalska material från Mika Marin Sthlms webbplats

 • Kopiera delar eller hela avsnitt av innehåll även om du skulle hänvisa till vår webbplats


Återförsäljare
Delar av denna webbplats ger återförsäljare av Mika Marin Sthlms produkter möjlighet att skicka och utbyta åsikter och information. Mika Marin Sthlm varken filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar kommentarerna innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter från Mika Stockholm eller dess associerade, utan återspeglar endast åsikter från den person som lägger upp kommentaren. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar är Mika Marin Sthlm inte ansvarigt för kommentarer eller för skador eller utgifter som orsakats till följd av någon annans användning, publicering eller framträdande på denna webbplats. Mika Marin Sthlm förbehåller sig dock rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort eller redigera kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

​Du garanterar och lovar att:

 • Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra det

 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part

 • Kommentarerna innehåller inte något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt, otillåtet eller olämpligt material eller materialsom är ett intrång i integritet

 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra produkter eller tjänster alt. presentera kommersiella aktiviteter eller någon form av olaglig verksamhet.

 • Du ger härmed Mika Marim Sthlm en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga, reproducera och redigera dina kommentarer i alla media.


Hyperlänkning till vårt innehåll
Du får länka till vår webbplats och dess undersidor utan föregående skriftligt godkännande såvida ditt syfte med länkningen inte är att orsaka Mika Marin Sthlm någon skada i Mika Marin Sthlms rykte eller anseende och om länkningen inte orsakar Mika Marin Sthlm någon ekonomisk skada eller förlust. Det är under dessa förutsättningar tillåtet att länka till vår hemsida så länge som länken uppfyller följande krav:

 • Länken får inte på något sätt vara vilseledande eller uppmana läsaren att följa innehållet som vetenskaplig rådgivning

 • Kringinnehållet på den publicerande webbplatsen får inte felaktigt antyda sponsring eller godkännande av länkande part och dess produkter och eller tjänster

 • Länken passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

 • Länken publiceras inte bland länkar som kan misskreditera Mika Marin Sthlms rykte eller anseende eller orsaka Mika Marin Sthlm ekonomisk skada eller förlust


Beställning av varor
Beställningen av varor från Mika Marin Sthlms webbshop omfattas av särskilda Köpvillkor som finns specificerade på sidan för webbshopen.


Bokning och avbokning av tider
Mika Marin Sthlms bokningar och avbokningar inklusive eventuella noshow avgifter omhändertages av ett externt partnerföretag Bokadirekt AB. Bokningarna sker på Bokadirekt portal och omfattas av särskilda avbokningsregler och villkor, som finns specificerade i tjänsten. Bokningar som görs per telefon eller på något annat sätt omfattas också av dessa regler. Det är kundens ansvar att förvissa sig om dessa villkor.


Recensioner

Om du väljer att lämna en recension om någon tjänst eller vara från oss, lovar du att på ditt subjektiva sätt lämna en sanningsenlig recension oavsett vilken media du använder dig av. Om du har problem med någon av våra varor eller tjänster, berätta det för oss först innan du lämnar negativ feedback. Vi kan antagligen lösa problemet åt dig. Om du är nöjd med våra varor och tjänster, känn dig fri att berätta det för vem du vill.


Acceptabel användning av vår webbplats
Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada för webbplatsen eller försämrad tillgänglighet av webbplatsen eller på något sätt som är olagligt, otillåtet, bedrägligt eller på annat sätt skadligt. Du får inte använda webbplatsen i samband med något olagligt, otillåtet, bedrägligt eller i ett skadligt syfte eller aktivitet. Du samtycker till att inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, sända, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av eller är länkat till spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, Keystroke-logger, rootkit, reklam eller annan datorprogramvara. Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter inklusive men icke begränsat till dataskrapning, datautvinning, och dataharvesting. Du samtycker till att inte dela eller publicera någon kommersiell kommunikation.


Begränsad åtkomst
Åtkomst till vissa områden på denna webbplats är endast begränsad till Mika Marin Sthlms återförsäljare eller associerade medlemmar. Vi förbehåller oss rätten att göra detta efter eget gottfinnande. Login ID och lösenord för åtkomst till begränsade områden på denna webbplats måste hållas konfidentiellt. Mika Marin Sthlm kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter eget gottfinnande utan förvarning eller förklaring.


Betalningar och ekonomiska transaktioner
Alla betalningar och ekonomiska transaktioner relaterade till denna webbplats sköts av externa operatörer såsom Paypal, Klarna, Bokio eller Bokadirekt. Transtionerna följer strikt sina egna villkor som specificeras i samband med köpen. 


Webbplatsens tillgänglighet
Denna webbplats inklusive all information och material på den tillhandahålls "som den är" utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier eller löften. Vi kan inte garantera, att denna webbplats kommer att finnas permanent tillgänglig eller tillgänglig alls eller att informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande. Ingenting på denna webbplats är tänkt att utgöra medicinska råd av något slag.


Ansvarfriskrivning
Mika Marin Sthlm kan inte hållas ansvarig för några direkta eller indirekta förluster av något slag, goodwill eller för korruption av information eller data som härrör från användning av denna webbplats. Dessa ansvarsbegränsningar gäller oavsett om motparten uttryckligen skulle informerats om den potentiella förlusten eller inte. Ingenting på denna ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar garantier som gäller enligt lag.

Skulle någon del av dessa villkor dömas som olagligt eller icke tillämpningsbart av en svensk domstol, ska de punkter upphöra att gälla. Resten av dessa villkor fortsätter att vara i full kraft. 


Uppdatering av villkor
Vi uppdaterar dessa villkor då och då och ber dig att bekanta dig med dessa villkor varje gång du besöker vår webbplats. Dessa villkor uppdaterades senast 2023-08-04.

Bokning

Bokning & Avbokningsregler

BOKNINGSVILLKOR

Dessa regler och villkor för bokning gäller oavsett om bokningen har gjorts på Bokadirekt.se, telefonledes eller på plats. Alla behandlingar hos oss med undantag om massage, fotvård och makeup kräver att den som behandlas har fyllt 18 år. Vissa behandlingar kan utföras för personer över 16 år med målsmans personliga närvaro vid  den första behandlingen och därefter med dennes skriftliga godkännande. Vid oklarheter vänligen kontakta oss för mer information.

AVBOKNINGSREGLER

Din bokning kan bokas om eller av kostnadsfritt fram till 24 h innan bokningens starttid. Din bokning blir bindande 24 h innan bokningens starttid. Avbokning fram till 24 h innan bokningens starttid görs på Bokadirekt.se med den avbokningskod du mottagit i din bokningsbekräftelse. Alternativt kan av- och ombokning göras telefonledes på tel. 0760 53 68 33 förutsatt att samtalet är besvarat. Ett meddelande i telefonsvararen är ej giltigt för avbokning. När det finns mindre än 24 h till bokningens starttid, kan av- och ombokning göras endast telefonledes.

FÖRSENING OCH BRUKAD TID

Din bokade tid anses vara brukat 15 minuter efter bokningens starttid, om du inte har hört av dig till oss angående en eventuell försening. Meddela därför oss om du blir försenad. Annars kan din tid komma att användas av exempelvis drop-in kunder.

AVGIFTER VID SEN AVBOKNING OCH NO-SHOW

Avbokningar gjorda senare än 24 timmar innan bokningens starttid debiterar Bokadirekt via e-postfaktura 50% av bokningens värde. Bokningar som inte avbokats och heller inte nyttjats (s.k. no-show) debiterar Bokadirekt via e-postfaktura bokningens fulla värde. Outnyttjade kostnadsfria konsultationer debiteras med en avgift om 400 kronor. En faktureringsavgift tillkommer. Bokadirekt kan vid obetald faktura komma att driva kravet vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

 

UNDANTAG VID SJUKDOM

För sena av- eller ombokningar beroende på sjukdom som kunden kan styrka med ett läkarintyg debiteras ingen avgift. Kopia på läkarintyget skall då mailas till oss senast tre dagar efter bokningsdatumet på mika_marin@hotmail.com.

 

OM- OCH AVBOKNING & ÄNDRINGAR GJORDA AV OSS

Om din behandlare blir sjuk eller av någon annan orsak inte kan genomföra den bokade behandlingen försöker vi i första hand överföra bokningen till en annan behandlare för att du ska slippa göra ändringar i dina planer. Om detta inte är möjligt kontaktar vi dig så snart vi vet om förhindret för att komma överens om ett annat datum eller för att överföra din bokning till en närliggande samarbetspartner i salongsalliansen vi tillhör. Vid den här typen av om- eller avbokningar utgår naturligtvis ingen avgift för kunden, men inte heller någon ersättning eller reducering av bokningens pris.

Vi förbehåller oss rätten att helt avboka din tid om du har en förfallen, obetald skuld till oss eller om du av någon annan anledning inte längre skulle vara välkommen till oss. I en sådan situation blir du meddelat av oss via samtal, e-post eller sms.

 

Vissa dagar måste vi av lokaltekniska skäl flytta din bokning med några minuter eller timmar. I sådana fall ringer vill alltid upp dig för att stämma av att denna ändring fungerar för dig.

INFORMATION FRÅN OSS

Genom att godkänna dessa villkor godkänner du att vi får sporadiskt kontakta dig via e-post och sms för att delge dig information som du kan antas vara intresserad av. Du kan när som helst ändra denna preferens genom en avregistrering via en länk som bifogas vid varje tillfälle vi kontaktar dig.

GDPR & PERSONUPPGIFTSPOLICY

Dina personuppgifter lagras med hjälp av modern informationsteknik med hög sekretess. Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part eller för över dem utanför den Europeiska Unionen om det inte krävs av oss av gällande lagstiftning eller ett eventuellt domstols- eller myndighetsbeslut.

Enligt EU:s datadirektiv 95/46/EG, även kallad GDPR har du rätt att en gång per år ta del av den information vi har registrerat om dig och när som helst begära din information ändrad eller raderad i våra register. Vi vidtar då önskade åtgärder om de inom lagens ramar är möjliga.

 

Den information vi har registrerat om dig har vi fått av dig själv, oftast i samband med en tidsbokning eller registrering på vår hemsida. Vi sparar dina uppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt och för att i framtiden kunna delge dig nyheter och den typ av information som du kan antas vara intresserad av. Dina uppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för att fullfölja och följa upp vår service gentemot dig eller så länge det krävs av oss enligt gällande lagstiftning. 

TACK FÖR DITT FÖRTROENDE!

Vi ser fram emot att träffa dig och önskar dig hjärtligt välkommen till Mika Marin Stockholm. Har du några som helst frågor gällande din bokning eller våra policies, tveka inte att kontakta oss.

UPPDATERINGAR

Dessa villkor uppdaterades senast 2022-03-08.

Sekretesspolicy

Sekretess och Personuppgiftspolicy & Cookies

Cookies

0. Om denna policy

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur dessa data eventuellt används. All informationssamling vi gör sker i enlighet med EU:s personuppgiftsdirektiv, även kallad GDPR.


1. Samling av information
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

1.1 Information som du uppger
Du behöver inget konto för att kunna använda våra tjänster eller köpa våra produkter, men när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller köper våra produkter via vår hemsida ber vi dig om personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransadress, födelsedatum eller eventuellt organisationsnummer

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster
Vi kan få automatiskt genererad information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper. Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det innebär att information om hur våra kunder använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

1.2.1 Enhetsinformation
Vi får information om den specifika enheten som du använder, dess maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk.

1.2.2 Logginformation
När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor

 • IP-adress

 • Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress

 • Cookies som kan identifiera din webbläsare

1.2.3 Platsinformation
När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig geografiskt. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

1.2.4 Lokal lagring
Vi kan samla in och spara information lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

1.2.5 Cookies och liknande tekniker
Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Du kan styra vilken typ av cookies kan sparas på din enhet i din enhets inställningar.

 


2. Hur vi använder information som vi samlar in
Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Mika Marin Sthlm och våra tjänsters användare.

Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du skriver en recension.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på vår hemsida. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

 


3. Öppenhet och valmöjlighet
Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 • Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer. Detta gäller dock inte på Facebook där webbsidans egna regler för sekretess gäller.

 • Begära ut information om dina sparade personuppgifter

 • Stänga av möjligheten för oss att spara cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren

 • Radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att vår hemsida fungerar snabbare om du inte raderar cookies.

4. Information som du delar med oss
I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra egna tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.


5. Åtkomst och uppdatering av personuppgifter
Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga kan vi på begäran uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. När du ber oss att ta bort information om dig, kan det ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från de aktiva servrarna. Informationen kan finnas kvar i säkerhetskopiorna som gjorts på vårt system.

 


6. Informationsdelning
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Mika Marin Sthlm eller dess partners förutom om juridiska instanser såsom polisen eller skatteverket skulle begära ut dem. Även då kräver vi en förklaring till att dessa uppgifter begärs ut och gör en individuell badömning vid varje tillfälle.

6.1 Ditt samtycke
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Mika Marin Sthlm eller dess partners om du inte tillåtit oss att göra det. Vi måste enligt EU-direktiv ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.


6.2 Extern behandling av data
Vi kan komma att vidarebefordra personuppgifter till betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.


6.3 Juridiska aspekter
Vi kan komma att dela personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Mika Marin Sthlm om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäran från myndigheter, garantera att gällande användarvillkor följs inklusive utredning av eventuella brott mot dem, upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem eller skydda oss mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om Mika Marin Sthlm skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.


7. Informationssäkerhet
Vi arbetar ständigt för att skydda vårt varumärke och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. Vi arbetar aktivt bl.a med följande:

 • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL

 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system

 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.


8. Förändringar i denna policy
Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy då och då. Alla eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida. Vi rekommenderar att du läser denna policy varje gång du använder våra tjänster. Om någon av ändringarna är av mer avgörande eller mer betydande art, kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande exempelvis via e-post.

Köp

Köpvillkor Webbshopen

1. Allmänna villkor
Mika Marin Sthlm tillämpar Konsumentköpslagen och Distansavtalslagen som våra allmänna villkor vid beställningar. För att genomföra en beställning hos oss måste du vara över 18 år och ha din leveransadress inom Sveriges gränser. Mika Marin Sthlm förbehåller sig rätten att häva köp från kunder med leveransandress utanför Sverige. Med kund avses en fysisk eller juridisk person. 

​2. Beställning
Beställning av Mika Marin Sthlm:s produkter kan göras via vår hemsida. Inkommande beställning anses vara bekräftat när en betalning har godkänts av Paypal. Detta meddelas kunden vid köpet. Beställning är bindande från vår sida först efter att vi erhållit en betalning. Mika Marin Sthlm förbehåller sig rätten att neka kund köp utan någon speciell motivering och meddelar kunden i sådana fall om att dess köp har upphävts. Alla beställningar från kunden sida anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag och betalat den, måste du kontakta oss omedelbart. Vid köp av en vara som är specialtillverkad, exklusivt framtagen för dig  eller på annat sätt anpassad för dig samt vid köp av begagnade varor gäller inte ångerrätten.

​3. Priser
Alla priser anges inklusive svensk moms, för närvarande 25% och anges i svenska kronor. Mika Marin Sthlm reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som vi inte kan råda över. Avgift för leverans kan tillkomma och specificeras i sådana fall vid köp.

​4. Betalning
Vi accepterar de flesta kreditkorten såväl som PayPal och Klarna konton som betalmetoder. Kortbetalningar sker via en krypterad koppling till PayPal. Vid köp med PayPal konto gäller även PayPals köpgaranti.

5. Leverans
Vissa varor skickas från oss i Sundbyberg medan våra avtal med leverantörerna möjliggör att vissa varor skickas direkt från tillverkaren. Dessa finns sällan i Sverige. Om en vara skickas direkt från tillverkaren, uppges detta på produktsidan. 
För varor som skickas av oss ligger en normal leveranstid på cirka en vecka. Avvikelser kan förekomma. Är avvikelsen av leverans betydande, kontaktar vi dig så snart vi själva har vetskap om den. 
För varor som skickas direkt från tillverkaren är leveranstiden längre och kan vara upp till sju veckor även om leveransen ofta sker snabbare, i regel inom tre veckor.
Alla försändelser skickas som varubrev. Dessa kan inte spåras under dess resa till kunden.
Vi kan inte hållas ansvariga för att leverera hos leverantören en slutsåld eller en utgången produkt. Om produkten är tillfälligt slut på lager, levereras den så snart den kommer in igen. Om leveransen sker senare än vad som kan anses skäligt, meddelas du  om detta och du får välja om du väntar på att produkten finns på lager igen eller om du vill ha återbetalning på ditt köp.

 

​6. Hävande av köp på grund av betydande leveransförsening
Om en leveransförsening om mer än vad som kan anses vara skäligt av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi även då att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva ditt köp vid en omfattande leveransförsening. Då meddelar du oss och vi återbetalar dig samtliga kostnader du betalat till oss. Om det skulle uppstå en situation, som gör det omöjligt för oss att fullfölja din beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss, upphäver vi då köpet automatiskt och återbetalar dig på det kreditkort du använt vid köpet. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från ytterligare ersättning vid sådana situationer och vid andra leveransförseningar.

​7. Frakt och fraktgaranti
För närvarande använder vi Postnord som transportör av beställningar. Leveranskostnad, som betalas vid köpet, tillkommer och innehåller leveransen till brevlåda eller ditt närmaste ombud. Alla varor skickas oförsäkrade utan trackingnummer. Vill du ha din beställning spårbart och försäkrat med en fraktgaranti, var god och kontakta oss innan du beställer och betalar. Högre kostnad för frakt (ca 3 ggr) tillkommer vid sådana försändelser.

​8. Ångerrätt
Du har alltid rätt till att använda en lagstadgad 14 dagars ångerrätt och den gäller även utan någon speciell anledning. Vid utnyttjande av denna ångerrätt skall beställningen returneras i oförändrat skick i originalförpackning oöppnad och förseglad. Mika Marin Sthlm förbehåller sig rätten att inte godkänna returen om något skulle saknas, exempelvis en bruksanvisning eller en försegling. Kunden står för hela returkostnaden. Returer som skickas mot postförskott eller genom att mottagaren betalar frakten utlöses ej och ingen återbetalning heller sker. Vid en retur ersättes inte fraktkostnader. Kontakta oss innan du skickar tillbaka produkten. Så snart vi har återfått varan återbetalas inköpskostnaden exklusive frakt till ditt kort.

​9. Reklamation
Vi tillämpar Konsumentköplagen vid reklamationer. Därmed åtar vi oss att byta ut felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad. Tänk på att inte lösa ut paket med synliga fel eller skador som kan ha påverkat skicket på varan du beställt. Gör i sådana fall en reklamation till Postnord direkt på utlämningsstället och be dem att skicka tillbaka paketet till oss. Glöm inte att skriva anledningen till returen på paketet. Kontakta sedan oss för att informera oss om returen.

10. Outlösta paket
Tänk på att liggtiden av paket har förkortats till 7 eller 10 dagar. Hämta ut ditt paket snarast eftersom outlösta paket återbetalas inte.

 

​11. Särskilda villkor vid köp av begagnad vara
När du köper en begagnad vara, exempelvis en peruk gäller inte någon returrätt eller öppet köp. En begagnad vara köpes enligt lagen i befintligt skick och således avsäger du dig som köpare din returrätt på varan. Din ångerrätt gäller dock fortfarande enligt distansköpslagen och du kan häva ett köp. En peruk som har skadats under transporten kan ersättas med en annan vara från sortimentet om transportören inte tar skadan under sitt ansvar. Begagnade varor skickas ej heller på påseende eller för att provas hemma. En beställning måste fullföljas med betalning innan peruken är reserverad. Att lägga till en peruk i varukorgen reserverar inte den innan varan inklusive frakt är betald. För uthyrning av peruker gäller ett separat avtal.

​12. Retur
Vid en retur ska förpackningen returneras till oss oöppnad och fortfarande förseglad. Kunden står för returkostnaden. Försändelser skickade med villkoren om att mottagaren betalar portot alt. mot postförskott utlöses ej av oss och varan returneras till dig. En retur godkänns inte  om något saknas i försändelsen, exempelvis en bruksanvisning. Pengarna betalas tillbaka till dig efter att din retur har godkänts. Se rutinerna under punkt 8.

​13. Behandling av personuppgifter
I samband med registrering och beställning samtycker du till att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som kan förväntas av oss. De uppgifter vi lagrar hos oss är ditt namn, dina kontaktuppgifter, ev. personnummer och dina beställningar. Du som kund har rätt att en gång per år begära ut all information som vi har registrerat och få den ändrad eller raderad. Om du skulle vilja göra detta behöver du endast informera oss så anonymiserar vi dig i vårt register. Köpinformationen är vi enligt lagen tvungna att spara i sju års tid. När du lämnar dina personuppgifter till oss, godkänner du att vi får kontakta dig i framtiden med information som du kan antas vara intresserad av. All information hanteras enligt EU:s GPDR-direktiv.

14. Reservation
Mika Marin Sthlm reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista både på webbsidan och på sociala media.

15. Tvist
Eventuella tvister gällande detta avtal och samtliga onlineköp behandlas av Solna Tingsrätt / civilmål.

​15. Uppdatering av villkor
Vi kan uppdatera dessa villkor då och då. Se till att du alltid är uppdaterad om den senaste versionen. Senaste uppdateringen av dessa villkor skedde 2023-03-07.

Retur

Ångerrätt, Reklamation & Returpolicy

Mika Marin Stockholm tillämpar gällande lagstiftning (konsumentköplagen och distansköplagen) vid all returhantering.

ÅNGERRÄTT
Skulle du ångra din beställning kan du använda dig av den lagstadgade ångerrätten, som gäller två veckor från att du mottagit din beställning. Vill du använda dig av ångerrätten, måste du returnera produkten till oss i oförändrat skick utan att ha öppnat eller använt produkterna. Du står för returkostnaden. Observera, att försändelser skickade mot exempelvis postförskott eller annan typ av lösning där returkostnaden hamnar på oss, löses inte ut av oss. I ett sådant fall returneras produkterna till dig och din ångerrätt blir förbrukad.

I en returförsändelse måste du bifoga dina orderuppgifter för att vi ska kunna identifiera dig. Försändelser utan orderinformation återbetalas ej.

Returadressen är: Mika Marin Stockholm, c/o Tan Express, Tulegatan 9, 172 78 Sundbyberg.

Efter en godkänd retur återbetalas du hela ordervärdet exklusive fraktkostnad på det kreditkort du använt vid betalning. Återbetalning sker inom fem bankdagar från att vi mottagit och godkänt din retur. Vänligen observera, att vi använder oss av Paypal vid transaktioner och att vi inte kan ansvara för eventuella dröjsmål beroende på PayPal och som är utom vår makt att påverka.

REKLAMATION AV EN UNDER TRANSPORT SKADAD VARA
Om din beställda vara har skadats under transport så kan du reklamera den hos Postnord. Om du noterar redan på uthämtningsstället, att försändelsen är skadad, rekommenderar vi starkt att du inte kvitterar ut försändelsen utan reklamerar den direkt på plats. Om du märker skadan först efter att du hämtat ut försändelsen, kan du göra en reklamation hos Postnord via e-post, Facebook eller Twitter. För att göra en reklamation efter uthämtning vänligen se Postnords hemsida för mer information. Eventuell ersättning för en under transport skadad vara utbetalas av transportören, som har hela ansvaret för den här typen av reklamationer.

REKLAMATION AV EN UTEBLIVEN LEVERANS
Alla varor från oss skickas som Postnord Varubrev, vilket innebär att det är regler för brev som gäller vid en utebliven leverans. Detta innebär i praktiken att även om vi dokumenterar alla försändelser gäller ingen leveransgaranti från transportörens sida. Således kan du inte heller få någon ekonomisk ersättning från Postnord om din leverans skulle utebli. Om du vill försäkra din leverans mot en sådan händelse och samtidigt kunna följa den i realtid, måste du kontakta oss innan du beställer eller betalar dina varor. Din beställning kan i så fall skickas (mot den faktiska merkostnaden) som ett försäkrat postpaket med ett tillhörande spårningsnummer. Den faktiska merkostnaden för en sådan försändelse ligger kring 200 kronor per försändelse.

REKLAMATION AV PRODUKT
Skulle varan du mottagit inte motsvara det du har beställt, kan du reklamera detta till oss. För närvarande tar vi emot reklamationer endast via e-post. I din reklamation ska du uppge det du anser att strider mot vad vi uppger på vår hemsida. Observera att produkter avsedda för intimblekning ger resultat först efter flera veckors kontinuerlig användning enligt instruktioner givna på vår hemsida. Reklamationen ska skickas till: mika_marin@hotmail..com.

Efter att vi mottagit din reklamation handläggs den av oss och vi svarar till dig via e-post med instruktioner för en eventuell retur, som måste uppfylla ovan nämnda villkor. Returadressen är: Mika Marin Stockholm, c/o Tan Express, Tulegatan 9, 172 78 Sundbyberg. Du står för en eventuell returkostnad. Observera, att försändelser skickade mot exempelvis postförskott eller annan typ av lösning där returkostnaden hamnar på oss, löses inte ut av oss. I ett sådant fall returneras produkterna till dig och din rätt till återbetalning blir förbrukad.

 

RUTINER
Efter en godkänd retur återbetalas du för ordervärdet av returen exklusive fraktkostnad på det kreditkort du använt vid betalning. Återbetalning sker inom fem bankdagar från att vi mottagit och godkänt din retur. Vänligen observera, att vi använder oss av Paypal vid transaktioner och att vi inte kan ansvara för eventuella dröjsmål beroende på PayPal och som är utom vår makt att påverka.

 

Eventuella tvister vid en reklamation handläggs av Solna Tingsrätt.

Resten
ovr

Våra Etiska Regler

Vi ska alltid följa svenska och internationella lagar, föreskrifter, myndighetsbeslut och gällande praxis vid utörandet av behandlingar och särskilt iakta regler som gäller hygien. I de fall vi är den ledande behandlaren eller utbildaren inom området ska vi vara särskilt  iaktsamma att gällande bestämmelser, regler och råd efterlevs.

Vi ska alltid erbjuda våra kunder den bästa möjliga service och support. I vårt agerande ska vi alltid iakta hög professionalism såväl i uppförande och utseende. Vi ska inte vara delaktiga i aktioner av något slag som står i strid mot vår etik och moral som behandlare eller som kan skada salongens anseende eller rykte. Detta gäller även på vår fritid.

I vår marknadsföring och kontakt med kunder skall vi alltid undvika vilseledande ord och termer, som kan associeras med hälso- och sjukvårdens område och endast arbeta utifrån vår egen kompetens. Vi ska aldrig överdriva effekten av utrustning, produkter eller tjänster utan ger våra kunder en sanningsenlig bild av resultatet som kan förväntas av våra behandlingar eller produkter.

För att underlätta identifieringen av oss själva, skall vi alltid se till att behandlarens förnam, efternamn och titel framgår tydligt i all kommunikation med våra kunder.

Vi ska inte ställa medicinska diagnoser, utföra behandlingar eller erbjuda tjänster som kräver utbildning utanför vårt eget kompetensområde. Däremot ska vi alltid undersöka om en kund är under eller eventuellt i behov av en läkarbehandling, har kontraindikationer eller svårbedömda indikationer innan någon behandling påbörjas. Vid tveksamhet ska vi be kunden att konsultera en läkare för att säkerställa att en tänkt behandling inte är skadlig för kunden.

Vi ska dokumentera utförda behandlingar och hantera dessa dokument i enlighet med aktuell lagstiftning om hantering av personuppgifter och dataskydd. Vi praktiserar tystnadsplikt om kundernas angelägenheter. Denna sekretess kan upphävas av endast kunden själv och sker exempelvis om kunden skriver en offentlig recension om oss eller om någon av våra behandlingar.

 

Vi ska på begäran visa upp våra innehavda certifikat och intyg. Utöver detta ska vi fortlöpande hålla oss a jour och delta i fortbildning vid behov.

Vi ska ta ansvar för våra behandlingar och produkter. Vid eventuella felbehandlinar står vi alltid till kundens förfogande för att återställa eventuella fel som begåtts. Om det av en auktoriserad instans bedöms, att felet som begåtts är av sådan omfattning, att det är aktuellt med skadestånd av någon form, betalas det ut till kunden utan förbehåll, motkrav eller fördröjning av salongen eller dess försäkringsbolag. Ett undantag utgörs av vissa icke ackrediterade behandlingar varvid kunden innan behandlinen påbörjats har informerats om saknad av försäkringsskydd och där kunden efter en betänketid skrivit under en ansvarsbefrielse. Även i dessa fall försöker vi reparera eventuella skador i all utsträckning vi kan.

Dessa etiska regler uppdaterades senast 2023-09-13.

Övriga Kontrakt

Vid olika händelser tillämpar Mika Marin Sthlm särskilda till ändamålen framtagna dokument, kontrakt och avtal.

Dessa kan vara, men är inte begränsat till

 • Återförsäljaravtal för peruker och hårdelar hos Mika Marin 2nd Hand Wig Shop

 • Hyresavtal vid uthyrning av peruker och hårdelar hos Mika Marin 2nd Hand Wig Shop

 • Återförsäljaravtal för Mika Marin Cosmetics

 • Franchiseavtal för Mika Marin Group

 • Ansvarsbefrielse för vissa behandlingar hos Mika Marin Sthlm

 • Avtal för studier och certifiering vid utbildningar hos Mika Marin Intimate Academy

 • Praktik och Anställningsavtal hos samtliga bolag

 • Sekretessavtal vid anställning eller representation av och hos samtliga bolag

 • Alkohol och drogpolicy vid anställning eller representation av och hos samtliga bolag

Kontakta oss för de övriga kontrakten och avtalen.

bottom of page